Regulamin – zakupu voucherów

Regulamin dotyczący zakupu i korzystania z Voucherów

1. Regulamin określa zasady dotyczące zakupu i korzystania z Voucherów przez Nabywców.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.studiodewi.pl w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

3. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – Studio Dewi aleja Zygmunta Krasińskiego 24a/9, 30-101 Kraków
Studio Dewi ul Portowa 6/2 Gdynia

Nabywca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca usługi od Sprzedawcy.

Beneficjent vouchera – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na rzecz, której Nabywca zakupił voucher i której dane widnieją na Voucherze.

Voucher – bon towarowy wydany na rzecz konkretnej osoby – Beneficjenta, uprawniający do skorzystania przez niego z masażu wskazanego w jego treści, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

4. Voucher jest to dokument umożliwiający skorzystanie z ofert masaży w Studio Dewi w Krakowie i Gdyni

5. Osobiście, w studio Dewi Kraków i Gdynia można zakupić vouchery na oferowane usługi. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

5. Wszystkie vouchery na usługi mają określony termin ważności, który wynosi 3 miesiące od daty wystawienia vouchera.

6. Voucher jest imienny

7. Jeśli obdarowana osoba z przyczyn niezależnych od niej nie będzie mogła zrealizować Vouchera istnieje możliwość zmiany osoby widniejącej na voucherze, jednak nie później niż na 5 dni roboczych przed umówionym masażem. Zmianę osoby obdarowanej należy zgłosić na adres: biuro@studiodewi.pl

8. Istnieje możliwość przesłania vouchera pocztą (za dodatkową opłatą 15 zł)

9. Realizacja vouchera:

– Aby zrealizować voucher należy dokonać rezerwacji rodzaju i terminu masażu poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.

– Rezerwacji terminu masażu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantuje to dostępność terminów i zarazem możliwość realizacji vouchera zgodnie z jego datą ważności.

– Rezerwacja terminu masażu jest potwierdzana w wiadomości mailowej bądź SMS na wskazany przez Klienta adres e-mail bądź numer telefonu.

10.Bezkosztowna rezygnacja z terminu masażu z przyczyn leżących po stronie Klienta może być dokonana najpóźniej 5 dni roboczych przed zaplanowanym terminem.

11. Vouchery zakupione w siedzibie Studio Dewi nie podlegają zwrotowi.

12. Voucher zakupiony poza lokalem przedsiębiorstwa podlega zwrotowi jedynie zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

13. Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

14. Nabywca zobowiązuje się poinformować Beneficjenta o treści niniejszego Regulaminu, jak i o możliwości zapoznania się z jego treścią w miejscach wskazanych w punkcie 2.

15. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy, dotyczy to również sytuacji gdy Voucher nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.

16. Voucher nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.

17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Vouchera po jego przekazaniu Nabywcy lub Beneficjentowi.

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Nabywcy i Beneficjenci zostaną powiadomieni poprzez udostępnienie aktualnych wersji Regulaminu w sposób wskazanym w punkcie 2.

19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Voucherów w każdym czasie bez podania przyczyny. Beneficjenci Voucherów nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będę mogli je realizować na dotychczasowych warunkach do czasu upływu ich okresu ważności.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

21. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z zakupem i realizacją Voucherów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.

22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018 r

Zapisz się do Newslettera

Zapisując się TERAZ otrzymasz kupon rabatowy o wartości 50 PLN na dowolne usługi z naszego sklepu ( usługi powyżej 250 zł )

Badź z nami na bieżąco i otrzymuj od nas informacje o promocjach i wydarzeniach

 

Przewiń do góry